اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام از پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت
قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت
برنامه ثبت نام با تاخير از پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد و دكتراي سال 96
آگهي ثبت نام از پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون كارشناسي ارشد
قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد دانشگاه در سال 96
قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع دكتراي دانشگاه در سال 96
آگهي ثبت نام از پذيرفته شدگان مقطع دكتري دانشگاه در سال 96
جدول زمانبندي مصاحبه داوطلبان متقاضي پذيرش در دوره مشترك با سازمان مديريت صنعتي
راهنما ها و هشدارهاي آموزشي
خروج از كشور
پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
27
ارديبهشت
شهريه
معافيت تحصيلي
تاييديه تحصيلي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.