شهریه تحصیلی
 

میزان شهریه تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

ورودی

مقطع

دوره

شهریه ثابت هر نیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد درسی به ریال

شهریه واحد پایان نامه به ریال

نظری

کارگاهی

ورودی سال 94

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 8

000/000/ 2

3/500/000

4/500/000

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

000/000/ 12

2/500/000

000/000/ 5

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 660

ورودی سال 95

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

9/200/000

2/300/000

4/025/000

 

الکترونیکی

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 700

ورودی سال 96

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 10

2/500/000

4/500/000

 

نوبت دوم (MBA)

000/000/ 6

000/000/ 2

000/000/ 5

 

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

دوره مشترک با مدیریت صنعتی

000/000/ 25

2/700/000

000/000/ 5

 

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 700

ورودی سال 97

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 10

2/750/000

4/500/000

 

نوبت دوم (MBA)

000/000/ 6

2/200/000

000/000/ 5

 

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

دوره مشترک با مدیریت صنعتی

25/000/000

2/700/000

000/000/ 5

 

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

000/000/ 700


 

میزان شهریه تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

ورودی

مقطع

دوره

شهریه ثابت هر نیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد درسی به ریال

شهریه واحد پایان نامه به ریال

ورودی سال 98

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

10/500/000

3/000/000

000/000/ 5

نوبت دوم (MBA)

6/500/000

2/200/000

5/500/000

الکترونیکی

(کلیه رشته ها)

به سایت مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه شود

MBA

(دوره مشترک با مدیریت صنعتی)

 

 

 

دکتری

نوبت دوم

(کلیه رشته ها)

750/000/000

 

میزان شهریه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ورودی

مقطع

دوره

شهریه ثابت هرنیمسال به ریال

شهریه متغیر هر واحد تئوری درسی به ریال

شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال

شهریه هرواحد پایان نامه به ریال

 

 

ورودی سال 1399

 

 

کارشناسی ارشد

نوبت دوم

12/000/000

3/400/000

4/600/000

5/700/000

الکترونیکی

13/200/000

3/740/000

5/520/000

6/270/000

MBA مشترک با مدیریت صنعتی

15/600/000

4/420/000

5/980/000

7/410/000

مشترک با مدیریت صنعتی به جز MBA

18/000/000

5/100/000

6/900/000

8/550/000

مشترک با سایر کشورها

36/000/000

10/200/000

13/800/000

17/100/000

دکتری

نوبت دوم

85/500/000

-

-

-

 

تعداد بازدید:
15627
تاریخ:
1394/02/27
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.