شهريه تحصيلي
 

ميزان شهريه تحصيلي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

ورودي

مقطع

دوره

شهريه ثابت هر نيمسال به ريال

شهريه متغير هر واحد درسي به ريال

شهريه واحد پايان نامه به ريال

نظري

كارگاهي

ورودي سال 94

كارشناسي ارشد

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

000/000/ 8

000/000/ 2

3/500/000

4/500/000

الكترونيكي

(كليه رشته ها)

000/000/ 12

2/500/000

000/000/ 5

دكتري

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

000/000/ 660

ورودي سال 95

كارشناسي ارشد

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

9/200/000

2/300/000

4/025/000

 

الكترونيكي

به سايت مركز آموزش الكترونيكي مراجعه شود

دكتري

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

000/000/ 700

ورودي سال 96

 

كارشناسي ارشد

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

000/000/ 10

2/500/000

4/500/000

 

نوبت دوم (MBA)

000/000/ 6

000/000/ 2

000/000/ 5

 

الكترونيكي

(كليه رشته ها)

به سايت مركز آموزش الكترونيكي مراجعه شود

دوره مشترك با مديريت صنعتي

000/000/ 25

2/700/000

000/000/ 5

 

دكتري

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

000/000/ 700

ورودي سال 97

 

كارشناسي ارشد

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

000/000/ 10

2/750/000

4/500/000

 

نوبت دوم (MBA)

000/000/ 6

2/200/000

000/000/ 5

 

الكترونيكي

(كليه رشته ها)

به سايت مركز آموزش الكترونيكي مراجعه شود

دوره مشترك با مديريت صنعتي

25/000/000

2/700/000

000/000/ 5

 

دكتري

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

000/000/ 700


 

ميزان شهريه تحصيلي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

ورودي

مقطع

دوره

شهريه ثابت هر نيمسال به ريال

شهريه متغير هر واحد درسي به ريال

شهريه واحد پايان نامه به ريال

ورودي سال 98

 

كارشناسي ارشد

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

10/500/000

3/000/000

000/000/ 5

نوبت دوم (MBA)

6/500/000

2/200/000

5/500/000

الكترونيكي

(كليه رشته ها)

به سايت مركز آموزش الكترونيكي مراجعه شود

MBA

(دوره مشترك با مديريت صنعتي)

 

 

 

دكتري

نوبت دوم

(كليه رشته ها)

750/000/000

 
تعداد بازدید:
13844
تاریخ:
1394/02/27
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.